Archív kategorií: Uncategorized

Finančné náklady

Koľko stojí potrat?

Cena za potrat závisí od medicínskeho zariadenia, v ktorom má byť operačný výkon uskutočnený. Pohybuje sa okolo 350 Eúr.

Interrupciu na žiadosť matky, vrátane laboratórnych výkonov, zdravotná poisťovňa nehradí, preto si na tento spôsob riešenia situácie musíš (s otcom dieťaťa) pripraviť pár sto eúr. Umelé ukončenie tehotenstva možno vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií lekárom. Detaily o platbe za potrat nájdeš napr. na webe nemocnice či lekára, ku ktorému sa na potrat chystáš ísť.

 

Potrat má okrem finančných nákladov svoju cenu aj v psychických a zdravotných-fyzických rizikách.

Zdravotné “náklady”

Aké sú zdravotné riziká potratu?

Každá operácia prináša aj určité riziká. Rovnako aj umelý potrat môže skončiť potenciálnymi problémami – počas neho ako aj krátko po jeho vykonaní alebo až po dlhšom čase. Matka môže mať po umelom potrate bolesti a mierne krvácať.

K možným problémom po absolvovaní potratu patria:

 • neplodnosť,
 • zvýšené riziko rakoviny prsníka,
 • predčasné pôrody a samovoľné potraty,
 • zvýšené riziko mimomaternicového tehotenstva,
 • poškodenie maternice a s tým súvisiace problémy s ďalším tehotenstvom (jazvy po čistení maternice kovovými nástrojmi môžu komplikovať ďalším deťom uhniezdenie v maternici),
 • poškodenie krčka maternice (môže spôsobiť problémy s udržaním ďalšieho tehotenstva),
 • zákrok môže pri komplikáciách vyústiť až do nečakanej operácie, výnimočne aj v nutnosť odstránenia maternice kvôli záchrane matky,
 • infekciu maternice,
 • zápaly vajcovodov a vaječníkov,
 • silné krvácanie,
 • poranenie okolitých orgánov,
 • zriedkavý šokový stav,
 • zápaly, zrasty ako následok ponechania častí placenty alebo dieťaťa v maternici,
 • ťažké poruchy menštruačného cyklu,
 • potreba opakovaného dočistenia maternice kyretou,
V ojedinelých prípadoch, najmä pri včasnom tehotenstve, nemusí dôjsť napriek vykonanému zákroku k ukončeniu tehotenstva a dieťa zostane v maternici, kde sa ďalej vyvíja.
Preto je potrebné, aby bolo po 7 dňoch od zákroku vykonané sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo definitívne ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.

Psychické “náklady”

Aké sú riziká potratu pre psychické zdravie?

Popotratový syndróm (angl. postabortion syndrome, postabortion stress – PAS) sa dostavuje u matiek, ktoré podstúpili umelý potrat alebo boli zasiahnuté spontánnym potratom. Býva sprevádzaný

 • smútkom,
 • pocitmi viny,
 • depresiami,
 • podráždenosťou,
 • problémami v sexuálnom živote,
 • samovražednými sklonmi,
 • drogovou a alkoholickou závislosťou,
 • vtieravými predstavami,
 • narušeným materinským citom (ochladenie alebo preexponovanie voči iným deťom),
 • neschopnosťou sústrediť sa,
 • problémami so spánkom,
 • úzkosťou,
 • ťažkosťami vo vzťahoch,
 • nezdravými vzťahmi k deťom

 

Tieto príznaky sa môžu objaviť ihneď po zákroku alebo až o niekoľko rokov. Poradcovia pracujúci s matkami po potrate tvrdia, že takmer u každej klientky sa PAS skôr či neskôr prejaví.

PAS postihuje aj otcov potratených detí  ako aj širšiu rodinu a zdravotníkov, ktorí sa na potrate podieľali:

 • úzkosťou,
 • bezmocnosťou,
 • pocitom straty,
 • pocitom viny,
 • pocitom hnevu,
 • žiaľu,
 • ľútosti a zmätku
Mnohé matky svoje rozhodnutie ísť na potrat neskôr oľutujú. Ich problém sa mal zákrokom skončiť, no myšlienky naň sa stále vracajú. Matkám často potrat pripomínajú bežné situácie – stretnutie tehotnej matky na ulici, náhodná zmienka o potratoch pri rozhovore, otázka lekára či niekedy absolvovali operáciu, narodenie dieťaťa príbuzným, atď.

Matky sa po potrate trápia najčastejšie vtedy, ak ho podstúpili narýchlo a bez potrebných informácií, pod tlakom iných ľudí či okolností. 

Matkám, otcom aj ostatným, ktorí trpia po potrate, pomáhajú napr. Poradňa Alexis či Projekt Ráchel.

Štúdie ukazujú, že až 70 percent žien, ktoré potrat podstúpili, považujú svoje rozhodnutie za nesprávne.

Čo treba absolvovať pred potratom?

Podľa zákona o “umelom prerušení tehotenstva” č. 73/1986 z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 74/1986 z.z. sa potrat môže vykonať

 • podľa § 4 na žiadosť tehotnej matky alebo
 • podľa § 5 zo zdravotných dôvodov (tu zákon rozlišuje 3 dôvody – ohrozenie života tehotnej matky, ohrozenie zdravia matky alebo zdravého vývoja dieťaťa, alebo ak ide o geneticky chybný vývoj dieťaťa).

Na Slovensku je uzákonený legálny potrat na žiadosť matky do 12. týždňa tehotenstva. Gynekológ dá matke na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“ (vypĺňa sa 3x). V nej matka svojim podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikami vyplývajúcimi z tohto zákroku.

Ak je matkou maloletá do 15 rokov, lekár kontaktuje políciu pre prečin zneužívania maloletej. V prípade tehotenstva neplnoletej, t.j. dievčaťa do 18 rokov, je podľa zákona č. 345/2009 z.z. okrem písomného informovaného súhlasu matky potrebný aj písomný informovaný súhlas jej zákonného zástupcu.

Pred potratom je podľa zákona č. 345/2009 z.z. musí byť matka povinne poučená a musí podpísať informovaný súhlas o poučení. Lekár musí poučenie poskytnúť zákonom stanoveným spôsobom (§6 ods. 2) a musí informovať tehotnú matku o

a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého potratu,

b) fyzických a psychických rizikách umelého potratu,

c) aktuálnom vývojovom štádiu dieťaťa, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,

d) alternatívach k umelému potratu, najmä o možnosti
1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),
2. osvojenia dieťaťa po narodení,
3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Lekár je povinný odovzdať tieto informácie tehotnej matke aj v písomnej podobevrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve (ao potrat žiada neplnoletá osobaje potrebný aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení)Informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis poučenej osoby.

Po poučení a podpísaní informovaného súhlasu je hlásenie so všetkými informáciami zaslané na Národné centrum zdravotníckych informácií a začína plynúť 48-hodinová lehota daná matke na zváženie lekárom poskytnutých informácií a premyslenie si svojho rozhodnutia. Až po uplynutí 48-hodinovej lehoty je podľa zákona fyzicky dovolené vykonať potrat.
Potrat je podľa zákonov SR dovolené vykonať len v zdravotníckom zariadení a to iba dovoleným spôsobom a postupmi. Nedodržanie zákona o umelom potrate je trestným činom podľa § 151 trestného zákona 300/2005 Z.z. a trestá sa väzením na dva až päť rokov (to platí napr. aj pre potraty vykonané chemicky, t.j. tabletami, ktoré v SR nie sú povolené).
§ 152 zákona hovorí tiež o tom, že väzením až na 1 rok sa potrestá ten, kto tehotnú ženu navedie na potrat.

Obsah poučenia
Obsah informácií, ktoré má matka dostať od lekára (aj v písomnej podobe) určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 417/2009 Z.z. Určuje tiež, že organizáciou prijímajúcou hlásenia a kontrolujúcou dodržiavanie 48-hodinovej lehoty medzi poskytnutím informácií žene a vykonaním potratu je Národné centrum zdravotníckych informácií.

Zoznam pomáhajúcich organizácií
Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe  zverejňuje a aspoň 1x ročne má aktualizovať zoznam organizácií, ktoré poskytujú tehotným matkám pomoc. O zapísanie do tohto zoznam môže organizácia požiadať podľa vyhlášky 418/2009 Z.z. 

Účel, povaha, priebeh a následky umelého prerušenia tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva je zdravotný výkon, ktorým sa ukončuje tehotenstvo na základe písomnej žiadosti ženy. Tehotenstvo možno prerušiť, ak nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody na strane ženy. Tento zdravotný výkon uhrádza žena v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov.

V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky má každá žena právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré jej umožnia uplatňovať tieto práva. Takisto má právo na prístup k vedecky overeným informáciám a rozhodnúť sa o pokračovaní, resp. prerušení svojho tehotenstva bez nátlaku.

Umelé prerušenie tehotenstva vykonáva lekár na zákrokovej sále v prostredí čistoty B tak, aby riziko poškodenia organizmu ženy a riziko prípadných komplikácií bolo čo najmenšie. Zdravotný výkon je poskytovaný v celkovej anestézii (po uspaní pacientky). Po dezinfekcii vonkajších genitálií lekár rozšíri kanál krčka maternice inštrumentom – dilatátorom a následne špeciálnou kanylou sa odsaje obsah dutiny maternice. Pri umelom prerušení tehotenstva, ak tehotenstvo presahuje osem týždňov, lekár používa aj kyretu (nástroj na úplné mechanické vyčistenie dutiny maternice) alebo potratové kliešte. Zdravotný výkon je počas celkovej anestézie bezbolestný. Žena môže mať po zdravotnom výkone bolesti, ktoré svojím charakterom a intenzitou pripomínajú bolesti ako pri menštruácii.

Fyzické a psychické riziká umelého prerušenia tehotenstva

Riziká umelého prerušenia tehotenstva sú skôr ojedinelé, môžu byť skoré a neskoré. Pri výkone môže dôjsť k poraneniu maternice operačnými nástrojmi, ktoré si môže vynútiť okamžitú brušnú operáciu na zastavenie krvácania. Výnimočne môže byť situácia taká závažná, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy. V odbornej literatúre sa uvádza 0,1 % až 0,8 % výskyt takejto situácie z počtu 170 000 vykonaných umelých prerušení tehotenstva. Medzi neskoré riziká sa zaraďujú zápal maternice, vaječníkov a vajíčkovodov s možným čiastočným alebo úplným zlepením dutiny maternice zrastmi. Následnú zhoršenú schopnosť až neschopnosť ďalšieho otehotnenia nie je možné vylúčiť.

Zvyšky po tehotenstve (plodovom vajci) môžu pretrvávať kratšiu alebo dlhšiu dobu po zdravotnom výkone. Potreba ich opakovaného odstránenia z dutiny maternice sa podľa odbornej literatúry vyskytuje v 0,2 % až 3 % z celkového počtu vykonaných výkonov umelého prerušenia tehotenstva. V ojedinelých prípadoch, najmä ak ide o včasné tehotenstvo, nemusí dôjsť napriek vykonanému zdravotnému výkonu k jeho prerušeniu a tehotenstvo pokračuje ďalej. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo skutočne ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.

Žena po umelom prerušení tehotenstva môže pociťovať úzkosť, pocity viny, smútok a depresiu. Ide o zriedkavé prípady, ktoré sa vyskytujú v 0,3 až 1,2 prípadu z 1 000 vykonaných výkonov. Môže to byť bezprostredná reakcia, ktorá zvyčajne nepretrváva dlhodobo, pretože tieto emócie sa väčšinou potlačia, ale môžu sa reaktivovať po následných neúspešných pokusoch o tehotenstvo alebo pri problémoch donosiť dieťa.

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie, ktoré preukázalo, že* …………………………………………………….. je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Žena môže požiadať o záznam zo sonografického vyšetrenia.

Alternatívy k umelému prerušeniu tehotenstva

Ak sa žena rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má tieto možnosti:

a) požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa § 11 ods. 10 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 36/2005 Z. z.,

b) vynosiť dieťa na účel jeho osvojenia po narodení podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých zoznam je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a poskytuje sa spolu s touto informáciou.

Poznámky pod čiarou
* Uvedie sa výsledok sonografického vyšetrenia, dĺžka tehotenstva a vývojové štádium embrya alebo plodu.

Zdravotné prekážky pre potrat

Ktoré ženy nemôžu ísť na potrat?

Vyhláška 74/1986 Z.z.., ktorou sa vykonáva zákon č.73/1986 Z.z. o umelej interrupcii (zmena: 98/1995 Z.z.) obmedzuje vykonanie umelého potratu nasledovne:
§ 1 (1) Zdravotnou prekážkou (kontraindikáciou), pre ktorú na žiadosť ženy nemožno ukončiť tehotenstvo je:
a) zdravotný stav ženy, ktorý podstatne zvyšuje zdravotné riziko spojené s umelým potratom,
b) umelý potrat, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov.

(2) Pri zdravotnej prekážke uvedenej v písmene b) možno umelo ukončiť tehotenstvo, ak
a) matka už dvakrát rodila,
b) dovŕšila 35 rokov veku,
c) je dôvodné podozrenie, že matka otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný.

Jedna z… (štatistiky)

Národné centrum zdravotníckych informácií každoročne zverejňuje štatistiky týkajúce sa potratov. Trend počtu umelých interrupcií je klesajúci, stúpajú však spontánne potraty. Umelým ukončením tehotenstva bolo v roku 2016 ukončených 21% tehotenstiev. 

Nižšie uvedený graf jasne ukazuje, že zmeny zákonov majú zásadný vplyv na počet potratov. [zdroj]

 

Počty umelých potratov za posledné roky:

rok

Počet umelých potratov

Počet spontánnych potratov

2016

6494

5892

2015

7004

5584

2014

7501

5042

2013

7999

5248

 

Štatisticky umelý potrat najčastejšie podstupujú matky s dvomi deťmi (29.8% v r. 2016). Z tejto skupiny sú to najčastejšie matky vo veku 30 – 34 rokov (521 umelých potratov) a 35 – 39 rokov (562 umelých potratov).

Umelý potrat najčastejšie podstúpili matky z Banskobystrického (1215 potratov), Nitrianskeho a Košického kraja.

Z hľadiska rodinného stavu boli najčastejšími žiadateľkami o umelý potrat slobodné matky (50.85%). Podrobné informácie možno nájsť na www.nczisk.sk (detaily o potratoch v SR 2016 tu)

[zdroj nczisk.sk]

Na čo máš nárok, ak si dieťa necháš?

Od otca dieťaťa

Hoci by sa otec k dieťaťu nehlásil, nezbavuje sa tým zákonnej vyživovacej povinnosti – počas tehotenstva ako aj po narodení dieťaťa. Výška príspevkov sa dá dohodnúť s otcom mimosúdnou dohodou alebo v prípade nesúhlasu súdnou cestou, pričom súd určí presné podmienky podpory.
 
Ak máte ťažkosti v tejto oblasti, môžete sa obrátiť sa na niektorú z pomáhajúcich organizácií.

Od štátu

Poskytuje sa matke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Jej výška sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Od mája 2017 sa materská dávka zvýšila na cca výšku čistého príjmu pred nástupom na materskú, t.j. na 75 % DVZ, resp. PDVZ.

Materská sa vypláca spravidla 34 týždňov (pričom nástup na materskú je spravidla 6 týždňov pred očakávaným pôrodom). Na materskú má nárok matka, ktorá bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Ďalšie podmienky a pravidlá je možné nájsť na webe Sociálnej poisťovne.

Matky, ktoré nemajú nárok na materskú dávku, majú nárok na rodičovský príspevok.

K 1.1.2018 je jeho výška 213,20 Eúr mesačne, vypláca sa do 3 rokov veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok sa spravidla začína vyplácať po dočerpaní materskej dávky (34 týždňov), vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Viac informácií možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štát ním prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Jeho výška je 

 • 829,86 Eúr, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
 • 151,37 Eúr, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní
 • Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 Eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nárok naň vzniká aj v prípade poberania materskej dávky.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Viac informácií možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 Eúr.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume:

 • úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 Eúr,
 • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 Eúr, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
 • 41,10 Eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak (toto môže využiť matka, ktorá má staršie dieťa a narodí sa jej ďalšie dieťa).

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Výška prídavku na dieťa je v roku 2018 23,68 Eúr. Nárok naň vzniká aj v prípade poberania materskej dávky.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Túto štátnu sociálnu dávku štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Výška príplatku k prídavku je 11,02 Eúr

Suma sa upraví od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • u jednotlivca 61,60 Eúr mesačne,
 • u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 117,20 Eúr mesačne,
 • u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 171,20 Eúr mesačne,
 • u dvojice bez detí 107,10 Eúr mesačne,
 • u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 160,40 Eúr mesačne,
 • u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 216,10 Eúr mesačne.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Daňový bonus je daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat.

Daňový bonus upravuje zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

V roku 2018 je mesačný daňový bonus vo výške 21,56 Eúr, ročný vo výške 258,72 Eúr. 

Ďalšie informácie možno nájsť napr. na webe tehotenstvo.rodinka.sk

Čo pre tehotné študentky ponúkajú školy a univerzity?

Zväčša každá škola či univerzita vie vyjsť v ústrety a individuálne pomôcť svojim tehotným študentkám ako aj študujúcim mamám s deťmi (niektoré dokonca zvažujú zavedenie materských škôl). Potrebné je zájsť na študijné oddelenie fakulty či za vedením strednej školy a zistiť, aké sú podmienky individuálneho štúdia s bábätkom, možnosti prerušenia štúdia, štipendiá či ďalšie možnosti. 

Tím 4life pri UPeCe v Bratislave zisťoval možnosti pomoci od vysokých škôl v Bratislave. Tie, ktoré informácie poskytli, prinášame nižšie:

Individuálny študijný plán sa umožňuje iba študentom so zdravotným postihnutím. Naša fakulta vychádza v ústrety študentkám na rodičovskej dovolenke tým, že majú nárok na prerušenie štúdia vo zväčšenom časovom rozpätí  troch rokov.

Každý študent a študentka, ktorá ktorý sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, si môže kedykoľvek podať žiadosť o sociálne štipendium. Tehotné študentky špeciálne pravidlá nemajú, slobodné matky áno. FiF UK tiež ponúka možnosť podávania žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium, ktoré je určené aj študentom a študentkám v náročnej sociálnej situácii.
V prípade, že študentka, ktorá čaká dieťa a nemá trvalé bydlisko v Bratislave, môže požiadať o poskytnutie ubytovania z dôvodu tehotenstva. Odporúčame obrátiť sa na referenta pre štipendiá a ubytovanie študentov, ktorý môže zabezpečiť lôžko v ubytovacom zariadení.

(Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka pre prijímacie pokračovanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou)

Individuálny študijný plán v Študijnom poriadku nemáme uvedený pre nikoho. Dohoda s vyučujúcim na individuálnych podmienkach absolvovania predmetu neznižujúcich nároky na vedomosti je na začiatku semestra väčšinou možná, je to ale v kompetencii vyučujúceho

v odôvodnených prípadoch je na požiadanie možné poskytnúť individuálny harmonogram plnenia povinností – napriek uzavretým semestrom je potom možné po dohovore s vyučujúcim robiť skúšky aj mimo skúškového obdobia. Prerušenie štúdia je z dôvodu rodičovstva možné na tri roky (ostatní študenti na dva roky). Rodičovstvo je možným dôvodom na odpustenie školného v prípade predlžovania štúdia.

Všetky informácie máme dostupné na stránke fakulty www.fmph.uniba.sk

Študentke umožňujeme prednostné vybavenie na študijnom oddelení, kde si môže dohodnúť mailom/telefonicky konkrétny termín, aby nemusela čakať v rade.

Vzhľadom na to, že študijný poriadok má isté pravidlá vo vzťahu k účasti na vyučovaní, fakulta je veľmi zdržanlivá pri schvaľovaní individuálneho študijného plánu, skôr sa uprednostňuje prerušenie štúdia.

Referentky študijného oddelenia poskytnú informácie týkajúce sa štúdia, prerušenia štúdia či zmeny formy štúdia.

V prípade potreby môžu študentky kontaktovať referentku pre sociálne veci na študijnom oddelení, ktorá im môže podať výklad platnej legislatívy a usmerniť ich v ich konkrétnych otázkach týkajúcich sa štipendia, ubytovania a sociálnej podpory.

Individuálny študijný plán neposkytujeme, čiastočný priestor je možný v prípade individuálnej dohode študentky s jednotlivými vyučujúcimi /individuálne v kompetencii študentky/, príp. je možné prerušenie štúdia (max 3 roky). Je možné poskytnúť študentke s dieťaťom, slobodnej matke, po individuálnom posúdení, súhlase dekanky fakulty a individuálnom doriešení s ubytovacím zariadením / písomne, cez podateľňu fakulty, doloženie RL dieťaťa/. Štipendium v takomto prípade poskytujeme v súlade so Štipendijným poriadkom UK v Bratislave.

V prípade našich študijných programov individuálny študijný plán vo väčšine prípadov ani nie je technicky možný – Ak sa nemôže študentka zúčastniť laboratórnych cvičení v stanovenom čase alebo sa nedokáže aspoň vymeniť do inej skupiny – tak pre ňu samotnú už nikto nezopakuje celý laboratórny postup, ktorý často trvá aj pár hodín. Jedinou oficiálnou výnimkou je zníženie až odpustenie školného študentke – matke, ak prekročí štandardnú dĺžku štúdia (platí pre celú UK). Prerušenie štúdia pre takéto študentky je uvedené priamo v študijnom poriadku UK, poskytovanie ubytovania manželom, resp. matkám s dieťaťom je rovnako riešené jednotne na úrovni celej UK. Nárok na sociálne štipendium je upravený zákonom. 
Na fakulte sa snažíme týmto študentkám však vychádzať maximálne v ústrety, každý prípad riešime individuálne a najmä diskrétne.

Ak študentka otehotnie, je jej povinnosťou túto skutočnosť oznámiť vedeniu. Keďže na Farmaceutickej fakulte je povinnou súčasťou štúdia absolvovanie laboratórnych cvičení v chemických laboratóriách a práca s chemickými latkami, študentkám, ktoré sú tehotné, odporúčame okamžité a bezpodmienečné prerušenie štúdia v záujme zachovania zdravia tehotnej a aj plodu. Aj keď riziko ohrozenia zdravia je pri správnom dodržiavaní opatrení minimálne, trváme na takomto riešení tejto situácie.

Študijný poriadok STU v Bratislave presne špecifikuje prerušenie štúdia v tomto prípade – v prípade, ak dôvodom prerušenia štúdia je rodičovská dovolenka, štúdium sa môže prerušiť až na tri roky. Študentovi môže byť prerušené štúdium najviac dvakrát počas celého štúdia študijného programu, pričom celkové obdobie druhého prerušenia môže byť v prípade čerpania rodičovskej dovolenky tiež tri roky.

Je lepšie informovať sa osobne, keďže všetky záležitosti sa riešia veľmi individuálne, každý študent potrebuje iný druh pomoci a každý študent sa posudzuje rozdielne.
Tehotenstvo u študentky počas štúdia nemusí byť problémom, ak študentka zodpovedne vyhodnotí situáciu a má záujem riadne ďalej študovať, môže ukončiť svoje štúdium v riadnom termíne. Predchádza tomu však aktívny dialóg medzi študentkou a kompetentnými ľuďmi na fakulte, a v takýchto prípadoch sa určite nájde riešenie, ktoré je pre študentku z jej pohľadu riešenia situácie najvhodnejšie.

Naša fakulta ponúka možnosť ako prerušenie štúdia, tak aj individuálny študijný plán. Obe spomenuté možnosti upravuje Študijný poriadok Fakulty architektúry.

študentka, ktorá je tehotná, podľa Študijného poriadku STU môže prerušiť štúdium alebo má možnosť individuálneho študijného plánu.

Sociálne štipendium je poskytnuté, ak spĺňa podmienky na priznanie sociálneho

štipendia podľa Vyhlášky ministerstva školstva o priznávaní sociálneho

štipendia č. 102/2006 a jej doplnení.

Tehotná študentka  si vie vyhľadať informácie v Študijnom poriadku FCHPT STU, v čl. 11  o možnosti individuálneho študijného plánu a  v čl. 21 o prerušení štúdia. Taktiež tu nájde tlačivá jednotlivých žiadostí.

Žiadosť  študentka podáva na pedagogickom oddelení svojej študijnej referentke, ktorá následne žiadosť vybaví  a informuje študentku. V prípade zdravotných komplikácii alebo špecifických potrieb sa študentka môže obrátiť na fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami, Mgr. Evu Danasovu.

Informácie o ubytovaní sú na tejto stránke.

Informácie o sociálnom štipendiu sú na tejto stránke.

V prípade tehotenstva študentiek odporúčame konzultovať možnosti na študijnom a sociálnom oddelení.
V zmysle Študijného poriadku EU nie je možné, aby si študentka uplatnila individuálny študijný plán. Existujú ale pravidlá na rozloženie záťaže študijných povinností na dva akademické roky (toto znamená, že študentka vyčerpá štandardnú dĺžku štúdia pred doštudovaním, po ktorej jej vznikne povinnosť platiť školné.

Študentský poriadok Ekonomickej univerzity čl.11 ods. (3) tiež umožňuje študentke prerušiť štúdium na obdobie najviac 3 roky. Žiadosť o prerušenie štúdia podáva študentka na študijnom oddelení kedykoľvek počas akademického roka.

Internát pre manželský študentský pár z OF EU Bratislava riešime v spolupráci UK Bratislava (žiadosť si treba podať na EU 6 mesiacov vopred).
Obchodná fakulta má snahu v maximálnej možnej miere, s ohľadom na platný študijný poriadok, vyjsť študentkám v ústrety.

Špecifikum našej školy je v prevažnej miere v individuálnej výučbe, a taký je aj prístup k jednotlivým problémom a situáciám študentov. Tehotné študentky sa priamo obracajú na študijné oddelenie, kde konzultujú svoju situáciu a sú oboznamované z možnosťami a jednotlivými krokmi, buď prerušenia štúdiá alebo požiadania o individuálny študijný plán. Konzultovať môže študentka aj priamo so študijným prorektorom je to bežnou praxou.

Webová stránka školy poskytuje tieto všeobecné informácie:
– o prerušení štúdia aj v prípade materskej a rodičovskej dovolenky
– v prípade platenia školného ak má študentka a študent jedno a viac detí možnosť odvolať sa
– info o požiadanie sociálneho štipendia
– všetky predpisy a študijný poriadok

Podľa študijného poriadku A PZ môže študentka požiadať a po povolení rektorkou A PZ študovať podľa individuálneho študijného plánu.
Študijný poriadok A PZ.

Vysoká škola manažmentu poskytuje na veľmi dobrej úrovni online štúdium, teda štúdium, pri ktorom sa študent nemusí zúčastňovať vyučovania fyzicky, ale z pohodlia domova a osobne absolvuje iba skúšky. Štipendium poskytujeme podľa sociálnej situácie študentky.
(prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. rektorka VŠM)

Som si istý, že by sme vedeli takejto študentke vyjsť maximálne v ústrety, aby mohla pokračovať v štúdiu počas tehotenstva i počas starostlivosti o dieťa.
Žiadostiam o individuálny študijný plán vychádzame bez problémov v ústrety a tehotenstvo či starostlivosť o dieťa považujeme za dostatočný dôvod pre udelenie individuálneho študijného plánu. Štúdium podľa takého plánu nevyžaduje účasť na prednáškach ani cvičeniach.

Čo o tebe nahlásia úradom?

Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom potrate (zákon 345/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) obsahuje:

 • osobné údaje – rodné číslo matky, kód obce trvalého bydliska, rodinný stav, vek dieťaťa,
 • vyhlásenie matky, že bola poučená a prevzala písomnú informáciu o umelom potrate,
 • dátum prevzatia písomnej informácie podľa § 6b ods. 3 zákona a podpis matky potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
 • dátum a čas odoslania hlásenia, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.

 

Údaje sú zasielané Národnému centru zdravotníckych informácií. Účelom spracúvania týchto informácií je získať informácie o včasnom poskytnutí komplexných informácií matke o umelom potrate vrátane umelého potratu zo zdravotných dôvodov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a kontrolu.

Umelý potrat sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií;
v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť matke informácie v rozsahu podľa odseku 2 zákona o
a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého potratu,
b) fyzických a psychických rizikách umelého potratu,
c) aktuálnom vývojovom štádiu dieťaťa, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
d) alternatívach k umelému potratu, najmä o možnosti
1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),6a)
2. osvojenia dieťaťa po narodení,6b)
3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého potratu okrem písomného informovaného súhlasu matky aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej matky po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.

Odkazy matiek po potrate (aj tých, ktoré si deti nechali)

* odkazy zverejňujeme autenticky, aj s preklepmi, ako ich uviedli autorky.

Jeho adoptovaná dcéra mala zomrieť pri potrate. Vďačný za jej život napísal pieseň 
Volá sa John Elefante a je hudobníkom, skladateľom a producentom. Jeho adoptovaná dcéra Sami nemusela vôbec žiť. Jej biologická mama išla na potratovú kliniku rozhodnutá ukončiť jej život. No rozmyslela si to. Video valcuje sociálne siete vo svete a na YouTube má viac viac ako 400 000 zhliadnutí. 

Autor piesne This time (Tentokrát) chcel vyjadriť vďačnosť za život svojej (adoptívnej) dcéry a poďakovať jej skutočne mame za toto rozhodnutie. Elefante hovorí, že nečakal, že videklip vzbudí taký záujem. Denne dostáva správy od žien, ktoré mu píšu svoje osobné príbehy. Tvrdia, že im pieseň pomohla vo vlastnom rozhodnutí, alebo ju preposlali ďalej tým, ktorých sa týkala. “To, čo sa deje, je neuveriteľné!”, prezrádza. “Neviem si predstaviť žiť bez mojej dcéry Sami a láme mi srdce, že mladé tehotné ženy, podobne ako jej biologická mama, si môžu miesto toho, aby si vybrali pre svoje dieťa život, vybrať možnosť, aby sa nenarodili.” [cestaplus.sk]

Termín pôrodu pár dní pred štátnicami

Bábätko prišlo na svet o týždeň skôr. V momente ako som ho uvidela, som sa do neho zaľúbila. Prežívala som neopísateľný pocit radosti, keď som ho držala v náručí. Jeho malé krehké telíčko…oči, ktoré hľadeli na mňa…drobné prstíky, ktoré sa omotali okolo môjho prsta a nechceli ma pustiť. Nedokážem slovami opísať, aké emócie hrali v mojom vnútri.

Po príchode z pôrodnice zostávali dva týždne do štátnic. Malinká dosť času prespinkala, a tak som sa niečo stihla ešte naučiť. Cez víkendy mi prišla pomôcť mamina – navarila, upiekla a upratala. Manžel mal prvý týždeň dovolenku a keď malá nespala, venoval sa jej, aby som mala viac času na štúdium.

Štátnice som úspešne zvládla a teraz sa na 100% môžem venovať mojej dcérke. Som naozaj veľmi vďačná za ňu. Je to najväčší dar, aký som mohla dostať. Katka  [4life.sk/svedectva/]

 

Študentka aj matka: Ako to zvládať?
Dnes už má malý viac ako pol roka a Nikola je v piatom ročníku štúdia na medicíne. „Nie je to ľahké, ale nič neľutujem a som hrdá na to, že si môžem hovoriť matka aj študentka,“ dodáva s úsmevom. [gaudeo.sk]
Petra (už bez tretieho dieťaťa) “Dnes 14.10.2017 by sa mi narodilo dietatko keby som nešla na potrat priatel sa vyjadril že dieťa nechce hneď ako som mu povedala že som tehotná no skusila som to cez priatelovu matku a jej odpoved ma šokovala že bude lepšie ked si ho dam preč uviedla kopec smiešnich dôvodov. Pritom ma syna jedinačika a jedneho vnuka maju no lutujem že som to nepovedala priatelovemu otcovi myslim ze by snimy spravil poriadok. Mam uz dve detičky 17r.a 13r. no mimino sme neplanovali ale chcela som si ho nechat. Som uplne na nervy lutovat to budem do konca života” [diskusia – rodinka.sk]
3 ženy o potrate a tom, prečo by to už nikdy neurobili

Keď som otehotnela, bolo to 12 dní pred mojou 15-tkou. Priateľ ma opustil ešte vtedy, keď som nevedela, že som tehotná. Keď som to zistila, bola som už v druhom mesiaci tehotenstva. Každý z mojej rodiny ma posielal na potrat, jeden celý mesiac do mňa hučali aby som na to šla – lenže mne bolo jedno, čo vravia. Spravila som chybu a následky musím znášať. Dieťa za to nemôže, že ja som si nedala pozor. Celé tehotenstvo som sa na ňu tešila a teraz som hrdá mamička, ktorá má 6 mesačnú dcérku a nikdy nebudem ľutovať, že som nešla na potrat. Veronika , 16 r. [4life.sk/svedectva/]

Príbeh Klaudie: Zo školáčky som sa zrazu stala mamou, pretože potrat nie je riešenie

Postupne ako mi rástlo bruško som to už nedokázala skrývať pred mojím okolím. Samozrejme som sa stala terčom posmechu a pohŕdania väčšiny ľudí a keďže žijeme v malom mestečku, v piatom mesiaci tehotenstva sa za mnou už otáčalo celé mesto. 

Dokonca som sa aj týmto “týraním” svojho okolia nechala trýzniť dosť dlhú dobu. Pozerala som na svoje rovesníčky so závisťou a stále dookola si premietala, čo oni môžu a ja nie.

Lenže tento pocit pominul, keď ho nahradili prvé pohyby môjho bábätka a moje krásne zaguľatené bruško. Zrazu som si pohľady nevšímala dokonca som si ich z časti užívala :). Pocit, že prinesiem na svet svoje bábätko prekryl všetko zlé.

Týmto by som len chcela odkázať iným mladým dievčatám, že ak sa to raz stane nebojte sa toho a nevzdajte sa toho.
Materstvo je krásne v hociktorom veku a pripraviť sa na neho nie je možné nikdy. Verte mi, že úsmev vášho bábätka vám vynahradí všetky víkendy v kluboch. [najmama.sk]

Karin Lamp
Lieky na spanie, ktoré som užívala, vôbec nepomáhali. Stále som prosila lekára, aby mi predpísal silnejšie. Nič však nezaberalo.

Začala som sa dokonca báť, že umriem, dokonca som o tom začala byť presvedčená. Cítila som sa vnútorne prázdna a mŕtva. Priateľke Renate som stále opakovala: Cítim, že nebudem dlho žiť. Ukrátila som si život. Tým potratom som sa zničila. Cítila som, že skutočne stojím tvárou v tvár svojmu koncu. Prišla som potratom o dušu a bez nej sa nedá žiť!

Nespavosť sa zhoršovala. Užívala som najrôznejšie lieky na spanie a vyskúšala všetko. Tak som nakoniec skončila na psychiatrickom oddelení.
[z knihy Karin Lamplmairovej: Dala som jej meno Nadine]

anonymna 88
ja som podstupila upt pred 5 rokmi bol to najhorši den v mojom živote tiež som si vravela že mne sa to nemože stat a stalo sa nemohla som inak a to som už bola stara krava po 35 v ten den to bolo hrozne chcela som utiect z nemocnice a to male by som prijala keby som nebola zbabela nebolelo to ale bolelo ma srdce a duša a vyčitky čo som mala potom ani nevravím nemohla som sa pozerat na male deti a obchodom z detskými vecami som sa vyhybala teraz to je už lepšie ale do konca života budem mat vyčitky svedomia
[diskusia – zdravie.sk]

 

„Trvá to už tridsať rokov a je to hrozný pocit. Keď som sa preto rozhodla, neviem, kde som mala rozum! Nemôžem sa s tým zmieriť.“ [diskusia – zdravie.sk]

Miroslava, babka a mama takmer naraz
Som rozvedena nebolo to lahke obdobie. Nasla som si priatela a deti to zle znasali. Chem povedat ze moja dcera otehotnela v 15rokoch. sli sme ku doktorke a tam som videla uz 6tyždnove vnucatko. zaliali ma slzy a necitila som zem pod nohami nemohla som najst stolicku potrebovala som si sadnut. aj dcera plakala. Ale som hned povedala že to dieta donosi. Aj ked lekarka povedala že mame cas do 12 tyždna na rozmislenie povedala som nie. 
Jasne že otec dieta ju posielal na potrat a vela zlych veci bolo. Bolo to tažke obdobie . o 4mesiace som zistila že som v pozehnanom stave aj ja. Nase deti su len 4mesiace rozdielom vekom od seba. Odstahovala som sa aj z detmi . moja vnucka ma už jeden rok a 5mesiacou. Moj syn rok a mesiac. Dcera zije z otcom dietatka. hned ako sa narodila vnučka sa zacal zaujmat o nu a prosil o odpustenie. Ja som sa vydala a cakame z dcerou opet skoro narovnako deticky. len po mesiaci. Take nieco može zariadit len Pan Boh. Zprveho manželsva mam 4 deti. 
A teraz čakam 6dietatko. Je pravda že ak by nemala moju podporu a pomoc isto by urbyla hlupost. A ženy ktore nemaju podporu lahko podlahnu tomuto potratu. Aj nas ohovarali a ukazovali aka som mama. že vsetko je moja vina rozvedena a žijuca z inym mužom. Ale nedovolila som zabyt vnucatko a Pan boh ma bude sudit. Pan Boh sa postara o všetko. Iba tolko som chcela povedat . Panna Maria poveda nebojte sa mat deti. Bojte sa ich nemat . Toto som pocula tento hlas.  [modlitba.sk]
 
daandra o dieťatku, ktoré nemalo prežiť po pôrode a žije
Ahojte,ja len chcem povedat..dajte si stokrat overit,ake babo sa ozaj narodi..nasa mala ma tazko deformovane nozky- jedna len kyptik, mala mat ajdeforn stavce a oblicku nezluc so zivotom,pytala som sa, ci je nejaka sanca,ze bude zit po porode. V 13 tt ,mi doktor vravel,ze niet takeho pristroja,ktory by jej umoznil zit a podsuval mi nenapadne to ” spravne rozhodnutie” mala ma pol roka..oblicka je len jedna zdvojena,ale plne funkca..nozicky su tazko dedormovane..pohlad na nich j na zaplaka ie…ale mala je neurologicky uplne ok.je to stastne babatko ktore aj napriek noham nicim nezaostava vo vyvoji. Je aj bolo to nesmierne tazke tehotenstvo,ale ja urobim vsetko pre to,aby bola stastna..ma diagnozu noh ako jedno dieta z milion..nikoho nesudim, len do konca tehotenstva sa nam toho vela samo ipravilo,to co povazovaki v prvom trimestri za razstep chrbata sa nepotvrdilo..ja som jej dala sancu a je tu..moje zlato [diskusia –modrykonik.sk]
 
Ako interrupcia zmenila môj život
Dnes by som síce bola sama, ale maminou troch ratolestí. Neviem, odkiaľ dnes beriem silu, že by som to zvládla. Škoda, že som ju necítila vtedy. Tá bolesť neprešla, a viem, že ani nikdy neprejde. Výčitky, že som zabila! Zabila svoje vlastné dieťa!
 
Bola to tvrdá lekcia života a môžem povedať, že som si vďaka nej uvedomila, aké sú moje priority. Dnes by som už na interrupciu nešla. Neodpustím si, že som zahodila tak vzácny dar. Dnes to už viem. Vtedy som to však vnímala ako bremeno, ktorého sa bolo treba čo najskôr zbaviť.
 
Nikdy si to neprestanem vyčítať! Duša neprestane bolieť do konca života!“
 
 
 
Andrej
Pekný deň prajem, bohužiaľ aj ja mám túto udalosť. Bolo to pred 30timi rokmi. Chodil som do školy a vyrastal som v nefunkčnej rodine. Keď sa to stalo, povedal som to rodičom, ktorí mi povedali, že musí isť priateľka na potrat. Ona bola tak isto z nefunkčnej rodiny, kde je povedali rovnako. Otec bol každý deň pod vplyvom alkoholu a ja som mal 21. Bol čas socializmu, otec rozhodoval o všetkom a museli sme poslúchať a plniť čo povedel. Inak nás vychovávala ulica. Vieru sme nemali žiadnu. Informacie som mal o tom, že to nič nieje, že to je človek až keď sa narodí. Priateľka išla pred komisiu, tuším s tetou. 
Oľutoval som to viac ako milión krát ale nedá sa to už napraviť. Aj teraz hodci mám po 50tke, má to stále máta a som muž (nemyslím podľa rozhodovania ale podľa fyzického stavu). Ako to musí mátať ju. Píšem to preto ak by si to prečítal čo len jeden človek a ak by to zachránilo čo len 1 ľudský život, tak by som bol nesmierne šťastný. Správne je min 2 ľudské životy, rodiča a dieťaťa. Vyslovujem úprimnú ľutosť nad tým čo som spravil a aj nad sebe podobnými. V tom čase som si absolútne neuvedomoval dosledky. Prosím Boha o odpustenie. Andrej [modlitba.sk]

Ako to prebieha?

V Slovenskej republike upravuje vykonávanie potratu zákon. Ilegálna interrupcia je trestný čin a trestá sa 2-8 rokmi odňatia slobody. 

Podľa zákona sú povolené potraty do 12. týždňa tehotenstva a konkrétne iba také, ktoré sú vykonané v zdravotníckom zariadení (zákon 73/1986 Zb. a vyhláška MZ SR č. 74/1986 a zákon č. 345/2009 Z. z.)

Domáce alebo chemické potraty (t.j. také, ktoré sú vyvolané tabletami, ktoré sú v SR nelegálne a ich distribúcia porušuje zákon o liekoch, čo je trestný čin) sú nelegálne a sú postihnuteľné podľa trestného zákona (viď zatknutie distribútorky týchto tabliet).

Umelé ukočenie tehotenstva (umelý potrat) je chirurgický zákrok, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda aj život v maternici sa vyvíjajúceho človeka v štádiu embrya, respektíve plodu.

V priebehu šiestich mesiacov sa nesmie matka podrobiť viac ako jednému potratu. V dohodnutý deň sa ráno matka prihlási v nemocnici, kde je podrobená potrebným vyšetreniam. Samotný potrat trvá približne 2 – 5 minút. Vykonáva ho lekár – gynekológ, ktorý má k dispozícii jednu až dve zdravotné sestry, súčasťou tímu je anestéziológ a jeho zdravotná sestra. Matka je počas potratu v anestéze, teda je uspatá.

Potrat sa vykonáva ako štandardný medicínsky zákrok, o všetkých rizikách je lekár povinný matku pri konzultácii vopred informovať.

Typy legálnych potratov v SR v medicínskych zariadeniach:

 • podtlaková metóda (do 8. týždňa tehotenstva) – ide o podtlakové vysatie obsahu maternice pomocou trubice napojenej na vysávací prístroj. Cez roztiahnuté maternicové hrdlo sa do maternice vsunie plastická trubička s ostrým hrotom. Je pripojená na silnú vývevu, podobnú vysávaču, ktorá však má 29-krát silnejší výkon. Výveva vysaje dieťa do vonkajšej nádoby.

 • výškrab dutiny maternice – kyretáž (do 12. týždňa tehotenstva) – lekár musí postupne rozšíriť hrdlo maternice kovovými dilatátormi natoľko, aby mohol vsunúť do maternice príslušné nástroje – kyretu a potratové kliešte, ktorými roztrhá dieťa.

  Tento zákrok sa robí v celkovej anestézii, matka je v stave narkózy. Lekár dokončenie zákroku overí revíziou dutiny maternice a tiež ultrazvukovým vyšetrením. Práca s kyretou nesie so sebou určité riziká. Kyretáž je takpovediac práca naslepo. Lekár pracuje iba pomocou hmatu, s veľkou opatrnosťou, aby neperforoval silne krvou a žliazkami presiaknutú stenu maternice. Pri jej poškodení môže dôjsť ku krvácaniu do brušnej dutiny, k infekcii, či iným komplikáciám.

Pre ilustráciu uvádzame ilustračné (!) video umelého potratu v prvom trimestri www.abortionprocedures.com

 
Informácie o štádiách a popisoch tehotenstva v jednotlivých týždňoch vývoja dieťaťa je možné pozrieť na tehotenstvo.rodinka.sk
 

Dozvieš sa tu, že 

 • srdce začína dieťaťu biť 22 deň od počatia,
 • základy celej nervovej sústavy sú položené na 20. deň od počatia,
 • v 5. týždni sa začínajú formovať ruky, nohy a uši,
 • v 7. týždni je možné prístrojmi zaregistrovať mozgovú činnosť, 
 • 8 týždňov od počatia má dieťa 3 cm a vyvinuté všetky vnútorné orgány, hýbe rukami a nohami,
 • v 11. a 12. týždni si cmúľa prst, vdychuje plodovú vodu,