Čo o tebe nahlásia úradom?

Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom potrate (zákon 345/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) obsahuje:

  • osobné údaje – rodné číslo matky, kód obce trvalého bydliska, rodinný stav, vek dieťaťa,
  • vyhlásenie matky, že bola poučená a prevzala písomnú informáciu o umelom potrate,
  • dátum prevzatia písomnej informácie podľa § 6b ods. 3 zákona a podpis matky potvrdzujúci prevzatie písomnej informácie,
  • dátum a čas odoslania hlásenia, meno a priezvisko lekára, jeho podpis a odtlačok pečiatky.

 

Údaje sú zasielané Národnému centru zdravotníckych informácií. Účelom spracúvania týchto informácií je získať informácie o včasnom poskytnutí komplexných informácií matke o umelom potrate vrátane umelého potratu zo zdravotných dôvodov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a kontrolu.

Umelý potrat sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií;
v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť matke informácie v rozsahu podľa odseku 2 zákona o
a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého potratu,
b) fyzických a psychických rizikách umelého potratu,
c) aktuálnom vývojovom štádiu dieťaťa, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
d) alternatívach k umelému potratu, najmä o možnosti
1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),6a)
2. osvojenia dieťaťa po narodení,6b)
3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého potratu okrem písomného informovaného súhlasu matky aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej matky po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.