Čo treba absolvovať pred potratom?

Podľa zákona č. 73/1986 z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 74/1986 z.z. sa potrat môže vykonať

  • podľa § 4 na žiadosť tehotnej matky alebo
  • podľa § 5 zo zdravotných dôvodov (tu zákon rozlišuje 3 dôvody – ohrozenie života tehotnej matky, ohrozenie zdravia matky alebo zdravého vývoja dieťaťa, alebo ak ide o geneticky chybný vývoj dieťaťa).

Na Slovensku je uzákonený legálny potrat na žiadosť matky do 12. týždňa tehotenstva. Gynekológ dá matke na vyplnenie „Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu“ (vypĺňa sa 3x). V nej matka svojim podpisom potvrdí, že bola oboznámená s rizikami vyplývajúcimi z tohto zákroku.

Ak je matkou maloletá do 15 rokov, lekár kontaktuje políciu pre prečin zneužívania maloletej. V prípade tehotenstva neplnoletej, t.j. dievčaťa do 18 rokov, je podľa zákona č. 345/2009 z.z. okrem písomného informovaného súhlasu matky potrebný aj písomný informovaný súhlas jej zákonného zástupcu.

Pred potratom je podľa zákona č. 345/2009 z.z. musí byť matka povinne poučená a musí podpísať informovaný súhlas o poučení. Lekár musí poučenie poskytnúť zákonom stanoveným spôsobom (§6 ods. 2) a musí informovať tehotnú matku o

a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého potratu,

b) fyzických a psychických rizikách umelého potratu,

c) aktuálnom vývojovom štádiu dieťaťa, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,

d) alternatívach k umelému potratu, najmä o možnosti
1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),
2. osvojenia dieťaťa po narodení,
3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Lekár je povinný odovzdať tieto informácie tehotnej matke aj v písomnej podobevrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve (ao potrat žiada neplnoletá osobaje potrebný aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení)Informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis poučenej osoby.

Po poučení a podpísaní informovaného súhlasu je hlásenie so všetkými informáciami zaslané na Národné centrum zdravotníckych informácií a začína plynúť 48-hodinová lehota daná matke na zváženie lekárom poskytnutých informácií a premyslenie si svojho rozhodnutia. Až po uplynutí 48-hodinovej lehoty je podľa zákona fyzicky dovolené vykonať potrat.
Potrat je podľa zákonov SR dovolené vykonať len v zdravotníckom zariadení a to iba dovoleným spôsobom a postupmi. Nedodržanie zákona o umelom potrate je trestným činom podľa § 151 trestného zákona 300/2005 Z.z. a trestá sa väzením na dva až päť rokov (to platí napr. aj pre potraty vykonané chemicky, t.j. tabletami, ktoré v SR nie sú povolené).
§ 152 zákona hovorí tiež o tom, že väzením až na 1 rok sa potrestá ten, kto tehotnú ženu navedie na potrat.

Obsah poučenia
Obsah informácií, ktoré má matka dostať od lekára (aj v písomnej podobe) určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 417/2009 Z.z. Určuje tiež, že organizáciou prijímajúcou hlásenia a kontrolujúcou dodržiavanie 48-hodinovej lehoty medzi poskytnutím informácií žene a vykonaním potratu je Národné centrum zdravotníckych informácií.

Zoznam pomáhajúcich organizácií
Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe  zverejňuje a aspoň 1x ročne má aktualizovať zoznam organizácií, ktoré poskytujú tehotným matkám pomoc. O zapísanie do tohto zoznam môže organizácia požiadať podľa vyhlášky 418/2009 Z.z. 

Účel, povaha, priebeh a následky umelého prerušenia tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva je zdravotný výkon, ktorým sa ukončuje tehotenstvo na základe písomnej žiadosti ženy. Tehotenstvo možno prerušiť, ak nepresahuje 12 týždňov a ak tomu nebránia zdravotné dôvody na strane ženy. Tento zdravotný výkon uhrádza žena v plnom rozsahu vrátane súvisiacich laboratórnych výkonov.

V zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky má každá žena právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a prostriedkom, ktoré jej umožnia uplatňovať tieto práva. Takisto má právo na prístup k vedecky overeným informáciám a rozhodnúť sa o pokračovaní, resp. prerušení svojho tehotenstva bez nátlaku.

Umelé prerušenie tehotenstva vykonáva lekár na zákrokovej sále v prostredí čistoty B tak, aby riziko poškodenia organizmu ženy a riziko prípadných komplikácií bolo čo najmenšie. Zdravotný výkon je poskytovaný v celkovej anestézii (po uspaní pacientky). Po dezinfekcii vonkajších genitálií lekár rozšíri kanál krčka maternice inštrumentom – dilatátorom a následne špeciálnou kanylou sa odsaje obsah dutiny maternice. Pri umelom prerušení tehotenstva, ak tehotenstvo presahuje osem týždňov, lekár používa aj kyretu (nástroj na úplné mechanické vyčistenie dutiny maternice) alebo potratové kliešte. Zdravotný výkon je počas celkovej anestézie bezbolestný. Žena môže mať po zdravotnom výkone bolesti, ktoré svojím charakterom a intenzitou pripomínajú bolesti ako pri menštruácii.

Fyzické a psychické riziká umelého prerušenia tehotenstva

Riziká umelého prerušenia tehotenstva sú skôr ojedinelé, môžu byť skoré a neskoré. Pri výkone môže dôjsť k poraneniu maternice operačnými nástrojmi, ktoré si môže vynútiť okamžitú brušnú operáciu na zastavenie krvácania. Výnimočne môže byť situácia taká závažná, že lekár operačne odstráni maternicu v záujme zachovania života ženy. V odbornej literatúre sa uvádza 0,1 % až 0,8 % výskyt takejto situácie z počtu 170 000 vykonaných umelých prerušení tehotenstva. Medzi neskoré riziká sa zaraďujú zápal maternice, vaječníkov a vajíčkovodov s možným čiastočným alebo úplným zlepením dutiny maternice zrastmi. Následnú zhoršenú schopnosť až neschopnosť ďalšieho otehotnenia nie je možné vylúčiť.

Zvyšky po tehotenstve (plodovom vajci) môžu pretrvávať kratšiu alebo dlhšiu dobu po zdravotnom výkone. Potreba ich opakovaného odstránenia z dutiny maternice sa podľa odbornej literatúry vyskytuje v 0,2 % až 3 % z celkového počtu vykonaných výkonov umelého prerušenia tehotenstva. V ojedinelých prípadoch, najmä ak ide o včasné tehotenstvo, nemusí dôjsť napriek vykonanému zdravotnému výkonu k jeho prerušeniu a tehotenstvo pokračuje ďalej. Preto je potrebné, aby sa po siedmich dňoch od umelého prerušenia tehotenstva opakovane vykonalo sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo skutočne ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.

Žena po umelom prerušení tehotenstva môže pociťovať úzkosť, pocity viny, smútok a depresiu. Ide o zriedkavé prípady, ktoré sa vyskytujú v 0,3 až 1,2 prípadu z 1 000 vykonaných výkonov. Môže to byť bezprostredná reakcia, ktorá zvyčajne nepretrváva dlhodobo, pretože tieto emócie sa väčšinou potlačia, ale môžu sa reaktivovať po následných neúspešných pokusoch o tehotenstvo alebo pri problémoch donosiť dieťa.

Aktuálne vývojové štádium embrya alebo plodu

Gynekologické vyšetrenie a sonografické vyšetrenie, ktoré preukázalo, že* …………………………………………………….. je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

Žena môže požiadať o záznam zo sonografického vyšetrenia.

Alternatívy k umelému prerušeniu tehotenstva

Ak sa žena rozhodne pre pokračovanie tehotenstva, má tieto možnosti:

a) požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa § 11 ods. 10 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 36/2005 Z. z.,

b) vynosiť dieťa na účel jeho osvojenia po narodení podľa § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

c) požiadať o finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých zoznam je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk a poskytuje sa spolu s touto informáciou.

Poznámky pod čiarou
* Uvedie sa výsledok sonografického vyšetrenia, dĺžka tehotenstva a vývojové štádium embrya alebo plodu.