Na čo máš nárok, ak si dieťa necháš?

Od otca dieťaťa

Hoci by sa otec k dieťaťu nehlásil, nezbavuje sa tým zákonnej vyživovacej povinnosti – počas tehotenstva ako aj po narodení dieťaťa. Výška príspevkov sa dá dohodnúť s otcom mimosúdnou dohodou alebo v prípade nesúhlasu súdnou cestou, pričom súd určí presné podmienky podpory.
V prípade neplatenia výživného, za otca dieťaťa túto povinnosť preberá štát. Následne si ho od otca bude vymáhať. Viac informácií tu.
 
Ak máte ťažkosti v tejto oblasti, môžete sa obrátiť sa na niektorú z pomáhajúcich organizácií.

Od štátu

Poskytuje sa od 1. apríla 2021:
– iba tehotnej žene, poistenke Sociálnej poisťovne

Účelom tehotenského je zabezpečiť tehotnej poistenke príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve (tehotenská dávka nie je tehotenské štipendium, ktoré poskytujú školy tehotným študentkám).

Výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho
základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (DVZ)
alebo úhrnu DVZ/PDVZ s tým, že výška nesmie byť nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu a vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

V praxi to znamená, že ak maximálny denný vymeriavací základ na rok 2021 je v sume 71,8028 eura, tehotenské v roku 2021 (od 1. apríla 2021) bude nasledovné:

 • minimálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 7,18028000 eura
 • maximálne tehotenské na kalendárny deň bude v sume 10,77042000 eura.
Všetky ďalšie informácie možno nájsť na webe Sociálnej poisťovne.

Poskytuje sa matke z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Jej výška sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Od mája 2017 sa materská dávka zvýšila na cca výšku čistého príjmu pred nástupom na materskú, t.j. na 75 % DVZ, resp. PDVZ.

Materská sa vypláca spravidla 34 týždňov (pričom nástup na materskú je spravidla 6 týždňov pred očakávaným pôrodom). Na materskú má nárok matka, ktorá bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

Ďalšie podmienky a pravidlá je možné nájsť na webe Sociálnej poisťovne.

Matky, ktoré nemajú nárok na materskú dávku, majú nárok na rodičovský príspevok.

Výška rodičovského príspevku je:
a) 345,20 eur mesačne,
b) 473,30 eur mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Vypláca sa do 3 rokov veku dieťaťa.

Rodičovský príspevok sa spravidla začína vyplácať po dočerpaní materskej dávky (34 týždňov), vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí , rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Viac informácií možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štát ním prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Jeho výška je 

 • 829,86 Eúr, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až štvrtého pôrodu,
 • 151,37 Eúr, ak ide o dieťa narodené zo piateho pôrodu a ďalšieho pôrodu.
 • Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.

  Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Nárok naň vzniká aj v prípade poberania materskej dávky.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Viac informácií možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

 • súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí alebo
 • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.

Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 Eúr.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Štát prispieva rodičovi na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je v sume:

 • úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 Eúr,
 • určených mesačných príspevkov najviac v sume 80 Eúr, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
 • 41,10 Eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napr. starý rodič) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak (toto môže využiť matka, ktorá má staršie dieťa a narodí sa jej ďalšie dieťa).

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Výška prídavku na dieťa je 60 €.

Táto suma sa zvýši o 110 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Nárok naň vzniká aj v prípade poberania materskej dávky.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Túto štátnu sociálnu dávku štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu.

Príplatok k prídavku na dieťa sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa je 30 €

Suma sa upraví od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dávky v hmotnej núdzi je:

 • 84,90 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 161,40 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 147,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 220,70 eur mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 235,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 297,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ďalšie informácie možno nájsť na webe Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Daňový bonus je daňová úľava, ktorá sa poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu dieťa žijúce s ním v domácnosti formou zníženia dane z príjmov, resp. preddavkov na daň, ktorú by inak daňovník musel zaplatiť.

O sumu daňového bonusu sa daňovníkovi znižuje daň (nie základ dane), čo daňovníkovi – zamestnancovi priamo zvyšuje jeho plat.

Daňový bonus môže dokonca znížiť daň na nulu a daňovník môže mať na výplatnej páske viac peňazí – a to o sumu daňového bonusu, ktorý prevyšuje daň. Túto plusovú hodnotu mu doplatí štát.

Daňový bonus od januára 2023
Od 1. januára 2023 je daňový bonus vo výške:

 • 140 eur pre rodičov detí do 18 rokov veku
 • 50 eur pre rodičov detí od 18 rokov veku

Takisto platí, že nárok na daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
pri dvoch deťoch 27 %,
pri troch deťoch 34 %,
pri štyroch deťoch 41 %,
pri piatich deťoch 48 %,
pri 6 a viac deťoch 55 %.

V praxi to znamená, že nárok na plný daňový bonus pri deťoch do 18 rokov bude mať:

 • rodič 1 dieťaťa, ktorý zarába aspoň 820 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus vo výške 140 eur
 • rodič 2 detí, ktorý zarába aspoň 1200 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na dve deti vo výške 280 eur
 • rodič 3 detí, ktorý zarába aspoň 1450 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na tri deti vo výške 420 eur
 • rodič 4 detí, ktorý zarába aspoň 1600 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na štyri deti vo výške 560 eur
 • rodič 5 detí, ktorý zarába aspoň 1700 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na päť detí vo výške 700 eur
 • rodič 6 a viac detí, ktorý zarába aspoň 1800 eur mesačne v hrubom, aby dostal plný daňový bonus na šesť detí vo výške 840 eur (každé ďalšie dieťa plus 140 eur)

Prečítajte si aj príklady výpočtu: Daňový bonus od januára 2023. Koľko máš detí, koľko zarábaš a koľko dostaneš?

Daňový bonus 2025
Od 1.1.2025 sa má daňový bonus znížiť, a to na sumu:

 • 100 eur pre rodičov detí do 15 rokov veku
 • 50 eur pre rodičov detí nad 15 rokov veku

Ďalšie informácie možno nájsť napr. na webe tehotenstvo.rodinka.sk


Čo pre tehotné študentky ponúkajú školy a univerzity?

Zväčša každá škola či univerzita vie vyjsť v ústrety a individuálne pomôcť svojim tehotným študentkám ako aj študujúcim mamám s deťmi (niektoré dokonca zvažujú zavedenie materských škôl). Potrebné je zájsť na študijné oddelenie fakulty či za vedením strednej školy a zistiť, aké sú podmienky individuálneho štúdia s bábätkom, možnosti prerušenia štúdia, štipendiá či ďalšie možnosti.  Tím 4life pri UPeCe v Bratislave zisťoval možnosti pomoci od vysokých škôl v Bratislave. Tie, ktoré informácie poskytli, prinášame nižšie:

Individuálny študijný plán sa umožňuje iba študentom so zdravotným postihnutím. Naša fakulta vychádza v ústrety študentkám na rodičovskej dovolenke tým, že majú nárok na prerušenie štúdia vo zväčšenom časovom rozpätí  troch rokov.

Každý študent a študentka, ktorá ktorý sa ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, si môže kedykoľvek podať žiadosť o sociálne štipendium. Tehotné študentky špeciálne pravidlá nemajú, slobodné matky áno. FiF UK tiež ponúka možnosť podávania žiadostí o jednorazové mimoriadne štipendium, ktoré je určené aj študentom a študentkám v náročnej sociálnej situácii.
V prípade, že študentka, ktorá čaká dieťa a nemá trvalé bydlisko v Bratislave, môže požiadať o poskytnutie ubytovania z dôvodu tehotenstva. Odporúčame obrátiť sa na referenta pre štipendiá a ubytovanie študentov, ktorý môže zabezpečiť lôžko v ubytovacom zariadení.

(Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka pre prijímacie pokračovanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou)

Individuálny študijný plán v Študijnom poriadku nemáme uvedený pre nikoho. Dohoda s vyučujúcim na individuálnych podmienkach absolvovania predmetu neznižujúcich nároky na vedomosti je na začiatku semestra väčšinou možná, je to ale v kompetencii vyučujúceho

v odôvodnených prípadoch je na požiadanie možné poskytnúť individuálny harmonogram plnenia povinností – napriek uzavretým semestrom je potom možné po dohovore s vyučujúcim robiť skúšky aj mimo skúškového obdobia. Prerušenie štúdia je z dôvodu rodičovstva možné na tri roky (ostatní študenti na dva roky). Rodičovstvo je možným dôvodom na odpustenie školného v prípade predlžovania štúdia.

Všetky informácie máme dostupné na stránke fakulty www.fmph.uniba.sk

Študentke umožňujeme prednostné vybavenie na študijnom oddelení, kde si môže dohodnúť mailom/telefonicky konkrétny termín, aby nemusela čakať v rade.

Vzhľadom na to, že študijný poriadok má isté pravidlá vo vzťahu k účasti na vyučovaní, fakulta je veľmi zdržanlivá pri schvaľovaní individuálneho študijného plánu, skôr sa uprednostňuje prerušenie štúdia.

Referentky študijného oddelenia poskytnú informácie týkajúce sa štúdia, prerušenia štúdia či zmeny formy štúdia.

V prípade potreby môžu študentky kontaktovať referentku pre sociálne veci na študijnom oddelení, ktorá im môže podať výklad platnej legislatívy a usmerniť ich v ich konkrétnych otázkach týkajúcich sa štipendia, ubytovania a sociálnej podpory.

Individuálny študijný plán neposkytujeme, čiastočný priestor je možný v prípade individuálnej dohode študentky s jednotlivými vyučujúcimi /individuálne v kompetencii študentky/, príp. je možné prerušenie štúdia (max 3 roky). Je možné poskytnúť študentke s dieťaťom, slobodnej matke, po individuálnom posúdení, súhlase dekanky fakulty a individuálnom doriešení s ubytovacím zariadením / písomne, cez podateľňu fakulty, doloženie RL dieťaťa/. Štipendium v takomto prípade poskytujeme v súlade so Štipendijným poriadkom UK v Bratislave.

V prípade našich študijných programov individuálny študijný plán vo väčšine prípadov ani nie je technicky možný – Ak sa nemôže študentka zúčastniť laboratórnych cvičení v stanovenom čase alebo sa nedokáže aspoň vymeniť do inej skupiny – tak pre ňu samotnú už nikto nezopakuje celý laboratórny postup, ktorý často trvá aj pár hodín. Jedinou oficiálnou výnimkou je zníženie až odpustenie školného študentke – matke, ak prekročí štandardnú dĺžku štúdia (platí pre celú UK). Prerušenie štúdia pre takéto študentky je uvedené priamo v študijnom poriadku UK, poskytovanie ubytovania manželom, resp. matkám s dieťaťom je rovnako riešené jednotne na úrovni celej UK. Nárok na sociálne štipendium je upravený zákonom. 
Na fakulte sa snažíme týmto študentkám však vychádzať maximálne v ústrety, každý prípad riešime individuálne a najmä diskrétne.

Ak študentka otehotnie, je jej povinnosťou túto skutočnosť oznámiť vedeniu. Keďže na Farmaceutickej fakulte je povinnou súčasťou štúdia absolvovanie laboratórnych cvičení v chemických laboratóriách a práca s chemickými latkami, študentkám, ktoré sú tehotné, odporúčame okamžité a bezpodmienečné prerušenie štúdia v záujme zachovania zdravia tehotnej a aj plodu. Aj keď riziko ohrozenia zdravia je pri správnom dodržiavaní opatrení minimálne, trváme na takomto riešení tejto situácie.

Študijný poriadok STU v Bratislave presne špecifikuje prerušenie štúdia v tomto prípade – v prípade, ak dôvodom prerušenia štúdia je rodičovská dovolenka, štúdium sa môže prerušiť až na tri roky. Študentovi môže byť prerušené štúdium najviac dvakrát počas celého štúdia študijného programu, pričom celkové obdobie druhého prerušenia môže byť v prípade čerpania rodičovskej dovolenky tiež tri roky.

Je lepšie informovať sa osobne, keďže všetky záležitosti sa riešia veľmi individuálne, každý študent potrebuje iný druh pomoci a každý študent sa posudzuje rozdielne.
Tehotenstvo u študentky počas štúdia nemusí byť problémom, ak študentka zodpovedne vyhodnotí situáciu a má záujem riadne ďalej študovať, môže ukončiť svoje štúdium v riadnom termíne. Predchádza tomu však aktívny dialóg medzi študentkou a kompetentnými ľuďmi na fakulte, a v takýchto prípadoch sa určite nájde riešenie, ktoré je pre študentku z jej pohľadu riešenia situácie najvhodnejšie.

Naša fakulta ponúka možnosť ako prerušenie štúdia, tak aj individuálny študijný plán. Obe spomenuté možnosti upravuje Študijný poriadok Fakulty architektúry.

študentka, ktorá je tehotná, podľa Študijného poriadku STU môže prerušiť štúdium alebo má možnosť individuálneho študijného plánu.

Sociálne štipendium je poskytnuté, ak spĺňa podmienky na priznanie sociálneho

štipendia podľa Vyhlášky ministerstva školstva o priznávaní sociálneho

štipendia č. 102/2006 a jej doplnení.

Tehotná študentka  si vie vyhľadať informácie v Študijnom poriadku FCHPT STU, v čl. 11  o možnosti individuálneho študijného plánu a  v čl. 21 o prerušení štúdia. Taktiež tu nájde tlačivá jednotlivých žiadostí.

Žiadosť  študentka podáva na pedagogickom oddelení svojej študijnej referentke, ktorá následne žiadosť vybaví  a informuje študentku. V prípade zdravotných komplikácii alebo špecifických potrieb sa študentka môže obrátiť na fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami, Mgr. Evu Danasovu.

Informácie o ubytovaní sú na tejto stránke.

Informácie o sociálnom štipendiu sú na tejto stránke.

V prípade tehotenstva študentiek odporúčame konzultovať možnosti na študijnom a sociálnom oddelení.
V zmysle Študijného poriadku EU nie je možné, aby si študentka uplatnila individuálny študijný plán. Existujú ale pravidlá na rozloženie záťaže študijných povinností na dva akademické roky (toto znamená, že študentka vyčerpá štandardnú dĺžku štúdia pred doštudovaním, po ktorej jej vznikne povinnosť platiť školné.

Študentský poriadok Ekonomickej univerzity čl.11 ods. (3) tiež umožňuje študentke prerušiť štúdium na obdobie najviac 3 roky. Žiadosť o prerušenie štúdia podáva študentka na študijnom oddelení kedykoľvek počas akademického roka.

Internát pre manželský študentský pár z OF EU Bratislava riešime v spolupráci UK Bratislava (žiadosť si treba podať na EU 6 mesiacov vopred).
Obchodná fakulta má snahu v maximálnej možnej miere, s ohľadom na platný študijný poriadok, vyjsť študentkám v ústrety.

Špecifikum našej školy je v prevažnej miere v individuálnej výučbe, a taký je aj prístup k jednotlivým problémom a situáciám študentov. Tehotné študentky sa priamo obracajú na študijné oddelenie, kde konzultujú svoju situáciu a sú oboznamované z možnosťami a jednotlivými krokmi, buď prerušenia štúdiá alebo požiadania o individuálny študijný plán. Konzultovať môže študentka aj priamo so študijným prorektorom je to bežnou praxou.

Webová stránka školy poskytuje tieto všeobecné informácie:
– o prerušení štúdia aj v prípade materskej a rodičovskej dovolenky
– v prípade platenia školného ak má študentka a študent jedno a viac detí možnosť odvolať sa
– info o požiadanie sociálneho štipendia
– všetky predpisy a študijný poriadok

Podľa študijného poriadku A PZ môže študentka požiadať a po povolení rektorkou A PZ študovať podľa individuálneho študijného plánu.
Študijný poriadok A PZ.

Vysoká škola manažmentu poskytuje na veľmi dobrej úrovni online štúdium, teda štúdium, pri ktorom sa študent nemusí zúčastňovať vyučovania fyzicky, ale z pohodlia domova a osobne absolvuje iba skúšky. Štipendium poskytujeme podľa sociálnej situácie študentky.
(prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. rektorka VŠM)

Som si istý, že by sme vedeli takejto študentke vyjsť maximálne v ústrety, aby mohla pokračovať v štúdiu počas tehotenstva i počas starostlivosti o dieťa.
Žiadostiam o individuálny študijný plán vychádzame bez problémov v ústrety a tehotenstvo či starostlivosť o dieťa považujeme za dostatočný dôvod pre udelenie individuálneho študijného plánu. Štúdium podľa takého plánu nevyžaduje účasť na prednáškach ani cvičeniach.